Svar från bibliotekscheferna

 

I det öppna brevet om flytande bestånd och fördelning av medel till media, uttrycks en oro för att bibliotek i resurssvaga områden ska drabbas till förmån för andra. Det är en viktig fråga.

Folkbiblioteken har gemensamt tagit flera stora steg för att utjämna ojämlikheter under de senaste fem åren. Budgetfördelningen för lokala inköp, de gemensamma inköpen och metoden flytande bestånd, har alla som mål att utjämna ojämlikheter inom staden.
Kanske har den interna kommunikationen om detta arbete inte varit tillräckligt tydlig.

Mediebudgeten för alla stadens folkbibliotek finns sedan 2011 i kulturförvaltningens budget. En del avsätts för gemensamma inköp av vissa medietyper.

stadsbiblioteket-3

Den andra något större delen fördelas till biblioteken utifrån utlån av media samt besök. På ett bibliotek där besöken är många och det lånas mycket (t ex 300m2) får man därmed en större del av mediebudgeten.

I bibliotekschefsgruppen fattas beslut om hur den gemensamma mediebudgeten ska användas. Hänsyn tas till faktorer som exempelvis prioriterade grupper.

Den del som avsätts till språkkurser på i huvudsak svenska och lättläst är i år 1 miljon kronor, vilket är en ökning med 80 procent bara sedan förra året. Vi arbetar också för att öka mängden media till barn, såväl av de lokala inköpen som av de gemensamma. Barn är en prioriterad grupp och ”Staden där vi läser för våra barn” är ett mobiliseringsområde i projektet ”Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar”.

Utöver mediebudgeten har biblioteken en budget för till exempel personal, program och lokaler. Denna budget får stadsdelsbiblioteken från sin stadsdel vars budget utgår från befolkningsramen, som innebär att hänsyn tas till sociala kriterier. Därmed ser bibliotekens totala budgetramar olika ut och avgörs inte enbart av utlån och besök.

Utlåningssiffror ska alltid ses i en kontext. Ofta finns det logiska förklaringar till större förändringar på förhållandevis kort tid. Har ett bibliotek tillfälligt stängt påverkar det också bibliotek i omgivningen, likaså om en gymnasieskola alldeles intill har avvecklats.

Med detta sagt är vi bibliotekschefer uppmärksamma på förändringar i utlån och har påbörjat ett gemensamt arbete för att möta dem. En del förändringar får man acceptera, t ex att ett medieformat fått konkurrens av ett annat, men aldrig att göteborgarna slutar läsa. Det är en förutsättning för en jämlik stad.

Genom flytande bestånd blir en del av medierna gemensamma för hela staden. Syftet är att de ska användas så mycket som möjligt – den bästa biblioteksboken är den utlånade och lästa.

Böckerna som byter bibliotek ger oss kunskap om våra användare och deras medievanor. En kunskap som kompletterar den vi får genom att hålla oss uppdaterade med förlagens utgivning och vad som efterfrågas i det viktiga mötet med användaren.

Det har funnits brister i hur personalen involverats och arbetssätten kan förbättras. Nu arbetar vi vidare med medarbetare i till exempel nätverksgrupper runt fack- och skönlitteratur, i handboksgruppen och i projektgrupper som den som nu arbetar med förslag på hur cd ska lånas ut.

Kanske ska inte all media flyta framöver, men lösningen är inte alltid att avbryta och gå tillbaka till ett tidigare arbetssätt, utan att ta tillvara erfarenheter och foga samman dem till nya lösningar.

Det är inte hållbart att vi i en stad som står inför stora utmaningar och omfattande strukturella förändringar enbart ser till det egna biblioteket. Vi arbetar idag med fördelningen av mediebudget, gemensamma inköp och gemensamt mediebestånd utifrån att vi ska dela såväl fysiska resurser som kompetens.

Det kommer att medföra nya arbetssätt, men också stora möjligheter att bidra med allas våra kunskaper i ett vidare sammanhang.

Göteborg 2016-02-19 Enhetscheferna vid folkbiblioteken i Göteborg

Lena Adelstål, Elisabeth Alvbåge, Lotta Alverlin, Else-Gun Blomqvist, Jill Danielsson, Olivera Djudja, AnnMari Davidsson, Karin Fredriksson Franzén, Anette Hagberg, Helena Jannert, Kenneth Karlsson, Anna Petrén Kihlström, Emma Makkonon, Susanna Månsby, Katrin Ryrfeldt, Kerstin Westerlind, Kerstin Årre

(Fetstil av redaktören).