– 2015 – Stadsbibliotekets ledningsgrupp svarar HG

Det är bra att Håkan lyfter frågan om uppföljning av vår biblioteksverksamhet. (…)

Foto: Lisa Nylén

(Ur ett svar till Håkan Grissler i Göteborgs stadsbiblioteks interna nyhetsbrev våren 2015).

Sedan 2011 har vi samarbetat nära med bibliotekscheferna för stadsdelsbiblioteken i just mediefrågor.

Anledningen till det utökade samarbetet är att vi från det året fick ansvaret för inköpsbudgeten för medier till samtliga folkbibliotek i Göteborg. På bibliotekschefsmöten har frågor som t ex fördelning av mediebudgeten, gemensamma inköp och uppföljning av mediefrågorna diskuterats.

Här har förstås också frågan om metoden flytande mediebestånd varit på dagordningen.

Det var också med avstamp i bibliotekschefsgruppen som beslutet om utvärderingen av det flytande mediebeståndet togs. När utvärderingen: Effekter och affekter av flytande bestånd. En analys och utvärdering av flytande bestånd på Folkbiblioteken i Göteborg var klar så lästes den och diskuterades av bibliotekscheferna samt av sektorscheferna för Kultur- och fritidssektorn i stadsdelarna.

Bibliotekschefernas beslut blev därefter följande:

Beslut om förändringar och förbättringar i rutinerna för flytande bestånd i Göteborg ska ske i sådan takt att förankring kan ske.

Underlag för beslut är primärt utvärderingen, övrig statistik samt diskussioner i bibliotekschefsgruppen.

Ett antal förändringar beslutades 2014-09-05, t ex att stadsdelsbiblioteken skickar in överskott alternativt smala eller speciella medier till SB och att bibliotekarier kan reglera med titelreservationer om något saknas på aktuellt bibliotek. Alla förändringar är införda i Handboken för flytande bestånd.

I stadens biblioteksstrategiska grupp, som består av fyra Kultur- och Fritidssektorschefer samt bibliotekschefen på SB, beslutades att en uppföljning av resultatet i utvärderingen ska genomföras när Stadsbiblioteket varit öppet ett år.
Gruppen var också överens om att metoden flytande bestånd kvarstår tillsvidare.

Trots detta fattades beslutet att låta Hcf och Hcg (se fotnot) upphöra att vara ett flytande bestånd. Självklart kan avgränsningen diskuteras, liksom fallet är vid de flesta gränsdragningar.

Några stadsdelar har gått åt andra hållet och under våren beslutat att också deras äldre mediebestånd ska börja flyta, vilket inte ingick från början.

Det är oroande att bibliotekslånen sjunker.

Det är t ex inte bra med tanke på att vi i den nya bibliotekslagen, men framför allt utifrån de rapporter som pekar på barns och ungas bristande läsförståelse, har ett stort ansvar att arbeta med läsfrämjande insatser.

Enligt den nationella folkbiblioteksstatistiken så har lånen sjunkit generellt på folkbiblioteken i Sverige de senare åren. Vilka direkta samband som finns mellan de olika faktorer som påverkar utlånen är som sagt svåra att spåra.

Flytande bestånd kan var en faktor, människors ändrade medievanor kan vara en annan.

Vi i Stadsbibliotekets ledning har uppdraget att samarbeta med stadsdelsbibliotekscheferna i mediefrågorna. Och vi har alla uppdraget att arbeta aktivt med metodutveckling, bland annat i syfte att försöka ändra på den negativa utlåningskurvan, och med förbättringar inom de ramar som vi har.

Stadsbibliotekets ledningsgrupp: Christina, Lotta, Madeleine, Else-Gun, Jill, Anna och Elisabeth

FOTNOT: Hcf – skönlitteratur för små barn, Hcg – skönlitteratur för barn i ”mellanåldern”. Detta betyder att det flytande bokbeståndet inte längre ska gälla för böcker för barn upp till och med tolv års ålder.