– 2015 – Bibliotek inställt på random – svar från Håkan Grissler

Man ser det med blotta ögat: Fullt med besökare vid datorerna, studieplatserna och i studierummen men tomt framför bokhyllorna.

När jag senast arbetade en lördag fick jag få bokfrågor men någon antog att ett stadsbibliotek kanske skulle kunna ha Oliver Twist, någon annan ville låna något av Charles Bukowski. Men, ack nej. Av Dickens fanns två titlar totalt och inget av Bukowski.

Jag tittade också efter Balzac – en bok i hyllan. Däremot mängder av exemplar av det som publicerades för ett par år sedan. Jag fick uppfattningen av att jag befann mig i ett bibliotek inställt på random.

Håkan Grissler Foto-Fredrik Swedemyr

Ledningsgruppen har svarat på mitt inlägg i Nyhetsbrevet. I det tog jag upp raset i utlåningen, 30 till 50 % nedgång i månaden jämfört med innan stängningen, och kopplade nedgången till nyordningen flytande bestånd. Frågan var – vad är bra med flytande bestånd?

Svaret handlar till en stor del om beslutsprocessen. Illavarslande här är att det slutgiltiga beslutet om flytande bestånd togs i Biblioteksstrategiska gruppen, en doldis för de flesta.  För var hittar man dess protokoll och hur håller sig dessa sektorschefer ajour med den komplexa och kritiska diskussionen i ämnet?

När det gäller Ledningsgruppens redovisning av varför den valt att permanenta flytande bestånd anges tre källor: 1. Utvärderingen. 2. ”övrig statistik” 3. ”diskussioner i bibliotekschefsgruppen”.

1. Utvärderingen Effekter och affekter.  Utvärderarna finner varken argument för eller emot flytande bestånd i sin utvärdering.

Förändringarna var för stora när systemet infördes, till exempel stängdes Stadsbiblioteket samtidigt och stora delar av medierna magasinerades.

Jag kan komma med ytterligare en sådan förändring: Satsningen på media med mycket hög utlåningsfrekvens, som dvd och deckare.

Utvärderingen gör dock en stor sak av kundundersökningen Nöjd biblioteksbesökare, där nöjdhetstalet höjts med en procent. Den procenten borde sättas i relief till utlåningen under jämförelseåren som sjönk med ca 365 000 – Göteborgarna blev en procent mer nöjda med biblioteken men använde sig betydligt mindre av dem.

Utvärderingen gör dock en stor sak av kundundersökningen (…) där nöjdhetstalet höjts med en procent. Den procenten borde sättas i relief till utlåningen under jämförelseåren som sjönk med ca 365 000.

Av detta drar utredarna ingen slutsats. Vilket de borde ha gjort eftersom de använder kundundersökningen till att så tvivel om resultatet av personalintervjuerna. Där är nämligen de intervjuade i hög grad negativa till flytande bestånd.

Nöjdhetsundersökningen ligger också till grund för rekommendationen att fortsätta experimentet flytande bestånd.

Titeln ”Effekter och affekter” pekar ut en grundläggande tanke i utvärderingen: Dels så finns det effekter, dvs fakta, det som kan mätas; dels så finns det affekter, känslor som tar sig uttryck i  tyckande.

Affekterna det ”upplevda”, associeras till den kritiska personalen, fakta och effekter till kundundersökningar.

Denna syn på kunskap skulle få underkänt i ett vetenskapligt sammanhang. Det är märkligt att de som berömmer sig av att hålla sig till fakta inte kan avhålla sig från att bli ideologiska, eller, som i det här aktuella språket, bli affekterade.

2. ”Övrig statistik”. Här blir vi utelämnade till spekulationer men jag antar att det åtminstone inte kan vara den statistik jag har redogjort för, som ju snarare pekar mot flytande bestånds negativa verkan.

3. Diskussioner i bibliotekschefsgruppen”. En självklarhet men hur mycket av personalens kritiska synpunkter har ventilerats?

Sammantaget är det svårt att hitta någon grund för beslutet att permanenta flytande bestånd på Göteborgs folkbibliotek.

Det som är uppenbart är att personalen som har daglig erfarenhet av systemet lämnas utanför allt inflytande i frågan.

För att komma tillrätta med Stadsbibliotekets nedåtgående spiral är det viktigt att personalen involveras i beslutsprocessen, lyssnas på och att relevanta synpunkter får konsekvenser.

Kort sagt, det behövs samtal och diskussioner.

Därför vill jag föreslå Ledningsgruppen att inkludera alla oss som arbetar runt om på folkbiblioteken i Göteborg i beslutet om flytande bestånds vara eller icke vara.

Håkan Grissler, bibliotekarie på Stadsbiblioteket